سفارت انگلیس VISA4UK

سفارت انگلیس:

هزینه گرفتن وقت سفارت انگلیس برای اخذ ویزاهای مختلف:

• ویزای دوره زبان انگلیس – ۷۰۰ دلار
• ویزای توریستی ۶ ماهه انگلیس – ۲۸۰ دلار
• ویزای توریستی ۲ ساله انگلیس – ۶۷۰ دلار
• ویزای توریستی ۵ ساله انگلیس – ۱۱۳۰ دلار
• ویزای توریستی ۱۰ ساله انگلیس – ۱۴۷۰ دلار
• ویزای دانشجویی انگلیس موسوم به Tier4 – ۶۵۰ دلار
• ویزای Short Term Study یا تحصیل موقت انگلیس – ۴۵۰ دلار